සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්නන් සොයා පොලීසියෙන් විශේෂ මෙහෙ‍යුම්

බස්නාහිර පළාත තුළ මහජනයා නිසි සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපදෙස් පිළිපදින්නේ ද යන්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂ මෙහෙ‍යුමක් ක්‍රියාත්මක කළ බව පොලිසිය නිවේදනය කරනවා. නිවේදනයේ සදහන් වන්නේ බස්‍ රථවල ආසන ප්‍රමාණය ඉක්මවා මගීන් ප්‍රවාහනය කිරීම, මුඛ ආවරණ පැළඳීම, වායු සමනය කළ මගී ප්‍රවාහන බස් රථ සම්බන්ධයෙන් හා වෙළෙඳසැල් තුළට ඇතුල්විය හැකි ගනුදෙනුකරුවන් සීමා කිරීම මෙන්ම ඒ සඳහා දැන්වීම් … Continue reading සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්නන් සොයා පොලීසියෙන් විශේෂ මෙහෙ‍යුම්