බිලියන 1.5ක චීන ණය පාවිච්චි කරන්න බැරි රට රවටන ණයක්.! – අගමැති

2022 මැයි මාසය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු නිල සංචිත වත්කම්වල සුළු වර්ධනයක් නවතම වාර්තා අනුව දක්නට ලැබේ. ඒ අනුව නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය ඩොලර් මිලියන 1,812 සිට ඩොලර් මිලියන 1,920 දක්වා 6.0% කින් වර්ධනය වී තිබේ. මහ බැංකුවේ නිල සංචිත වත්කම් සමන්විත වන්නේ සංරචකයන් 5 කිනි. එනම්, 1. විදේශ මුදල් සංචිත2. ජාත්‍යන්තර … Continue reading බිලියන 1.5ක චීන ණය පාවිච්චි කරන්න බැරි රට රවටන ණයක්.! – අගමැති