ඩේලි මිරර් පුවත්පතට හා නිවේදක ධනූට පුෂ්පිකා දුරකතනයෙන් තර්ජනය කරලා. මිරිහාන පොලීසියට පැමිණිල්ලක්

විජය පුවත්පත් ආයතනයේ සේවය කරන නිවේදකයෙක් වන ධනූ ඉනසිතම්බි මහතා හට සහ ඩේලි මිරර් පුවත්පතට පුෂ්පිකා ද සිල්වා මහත්මිය දුරකතනයෙන් තර්ජනය කර තිබෙනවා. ඒ ප්‍රසිද්ධ සමාජ මාධ්‍ය නිවේදකයෙක් ලෙස කටයුතු කරන ධනූ ඉනසිතම්බි මහතා හා ඇමරිකාවේ Mrs. World ආයතනයේ උප සභාපති ටානා ජොන්සන් මහත්මිය අතර පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් හේතුවෙන්. අදාළ සම්මුඛ සාකච්ඡාව ඊයේ (31) සවස … Continue reading ඩේලි මිරර් පුවත්පතට හා නිවේදක ධනූට පුෂ්පිකා දුරකතනයෙන් තර්ජනය කරලා. මිරිහාන පොලීසියට පැමිණිල්ලක්